Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.antymlm.com

I. Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu użyto następujących terminów:
1. Regulamin – określa warunki korzystania z zasobów witryny internetowej www.antymlm.com
2. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.antymlm.com
3. Administrator – właściciel Serwisu
4. Użytkownik – każda osoba korzystająca z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.
5. Forum dyskusyjne – platforma umożliwiająca Użytkownikom wysłanie swojej opinii na dany temat i dyskusję między Użytkownikami
6. Moderator – osoba zarządzająca treścią Serwisu mająca prawo do upominania, blokowania kont Użytkowników oraz usuwania treści i materiałów opublikowanych przez Użytkowników

II. Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z zasobów Serwisu przez Użytkownika.
2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.
3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

III. Warunki techniczne oraz zasady korzystania z Serwisu
1. W celu prawidłowego korzystania z zasobów Serwisu wymagane jest:
a. połączenie z siecią Internet;
b. urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (przeglądarka internetowa);
c. konto e-mail (w przypadku korzystania z niektórych funkcji).
2. Po wejściu do Serwisu Użytkownik powinien w pierwszej kolejności zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest traktowane jako zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
4. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

IV. Prawa autorskie
1. Zawartość Serwisu podlega ochronie przepisów prawa autorskiego. Wykorzystywanie bez upoważnienia jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w Serwisie może stanowić naruszenie praw autorskich.
2. Nazwa Serwisu oraz treść podlegają ochronie i stanowią własność Administratora.
3. Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkownika z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą Administratora
4. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów, zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
5. Żadna część Serwisu nie może być kopiowana dla celów innych niż wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jeżeli jakakolwiek część tej strony internetowej zostanie wykorzystana w takich celach, wszystkie kopie muszą posiadać wszelkie zawarte w oryginalnej wersji oznaczenia praw autorskich i inne oznaczenia dotyczące praw własności intelektualnej.

V. Zastrzeżenia prawne i ograniczenia odpowiedzialności
1. Treści zawarte w ramach Serwisu służą jedynie celom informacyjnym.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody, powstałe w wyniku dostępu do Serwisu, oraz poniesione na skutek wykorzystania informacji i danych w nim zawartych.
3. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w Serwisie pochodziły z wiarygodnych źródeł, były kompletne, prawdziwe oraz aktualne. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych w Serwisie materiałach, ani za rezultaty działań podjętych w oparciu o prezentowane w serwisie informacje.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Serwisie lub opublikowanej treści w dowolnej chwili bez uprzedniego powiadomienia.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu Użytkowników do Serwisu w celu jego ulepszenia i/lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
7. Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w związku z niewłaściwym działaniem Serwisu, błędami, wirusami komputerowymi czy też nie przestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.
8. Serwis daje możliwość przejścia bezpośrednio z niego na strony stworzone i utrzymywane przez osoby trzecie, nad którymi Administrator nie ma żadnej kontroli.
9. Z odnośników do innych zasobów internetowych Użytkownik korzysta na własne ryzyko. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach, do których można uzyskać dostęp poprzez Serwis.

VI. Prawa i obowiązki Użytkownika
1. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
2. Użytkownik publikuje swoje komentarze, opinie oraz zdjęcia wyłącznie na własną odpowiedzialność. Opinie Użytkowników nie są równoznaczne ze stanowiskiem Administratora.
3. Moderator stara się sprawdzać i weryfikować treści zamieszczane przez Użytkowników, nie ponosi jednak odpowiedzialności za ich jakość, bezpieczeństwo, legalność, prawdziwość i rzetelność.
4. Zabronione jest zamieszczanie przez użytkowników treści w postaci tekstu, grafiki lub innej:

  • zawierających słownictwo ogólnie uznane jako obraźliwe lub godzące w dobra osobiste innych,
  • sprzecznych z prawem, a w szczególności łamiących prawa autorskie,
  • związanych z pornografią i używkami,
  • zawierających informacje o charakterze reklamowym.

5. Zabrania się obrażania innych Użytkowników Serwisu oraz nawoływania do waśni na jakiejkolwiek płaszczyźnie.
6. Na Forum dyskusyjnym Użytkownicy zobowiązują się do respektowania wskazówek Moderatora.

VII. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
2. Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem umieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie Serwisu.
3. Zmiany będą udostępniane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu za pośrednictwem Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu bez podawania przyczyny.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).